Yena team

Hữu Hùng

Lê Hữu Hùng
CEO / FOUNDER

Hữu Thuận

Cái Hữu Thuận
BUSINESS MAN

Nhật Anh

Trần Nhật Anh
PET CARE SPECIALIST

Tiến Khải

Nguyễn Tiến Khải
SUPPORT COUNSELING